Allmänna villkor

Vänligen läs våra allmänna villkor nedan innan ni beställer varor och tjänster från hemsidan. När du beställer varor och tjänster från den här hemsidan, godkänner du de allmänna villkoren. Allmänna villkor för användande av de produkter och tjänster som SushiOnline Sweden AB / SushiOnline tillhandahåller.

Om allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (hädanefter benämnda ”Villkoren”) gäller mellan dig som Kund (hädanefter benämnd ”Kunden” och/eller ”Du”) vid beställning av mat och/eller dryck inklusive leverans av beställd mat och/eller dryck som tillhandahålls via www.sushionline.se (hädanefter benämnd ”Tjänsten”) av SushiOnline Sweden AB, org. nr 559138-2774, adress Karlsdalsallén 63, 702 18 Örebro (hädanefter benämnt ”SushiOnline”, ”Vi” och/eller ”Oss”).

SushiOnline äger Tjänsten och driver densamma med hjälp av underleverantörer ("Restauranger") som tillagar maten och/eller drycken, vilken sedan hämtas av dig eller transporteras och levereras av SushiOnlines underleverantör till dig som Kund. När Du blir Kund hos oss på SushiOnline så ber vi dig acceptera Villkoren. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Kund; vilka rättigheter och skyldigheter Du respektive Vi har. Genom att skapa en profil eller genomföra en beställning på www.SushiOnline.se (hädanefter benämnd ”Hemsidan”) och använda Tjänsten, accepterar Du Villkoren. Genom bekräftelse av din beställning och registrering av dina uppgifter, så förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren.

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

Har Du frågor om Villkoren är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

1. Allmänt om Tjänsten

Tjänsten som SushiOnline erbjuder dig som konsument innebär att Du som Kund beställer mat och/eller dryck via Hemsidan (benämns nedan som ”Måltiden”). På Hemsidan listas de restauranger som SushiOnline erbjuder Måltider och leveranser från. Du betalar för Måltiden inklusive eventuellt leverans av Måltiden direkt till SushiOnline vid beställningstillfället eller till den restaurang som levererar maten. SushiOnline agerar endast förmedlande part, således skall ett av Skatteverket godkänt kassakvitto för ditt köp alltid erhållas från vald underleverantör (restaurang) vid leverans.

1.2 Beställning och leverans

Samtliga beställningar genomförs via Hemsidan genom att Du väljer en eller flera Måltider Du önskar köpa. Välj sedan om Du vill hämta din beställning, få din beställning levererad så snart som möjligt eller om Du vill göra en förbeställning. En förbeställning kan göras maximalt tre (3) dygn i förväg. Observera att SushiOnline aldrig tar emot beställningar av Måltider via mail eller telefon.

En beställning bekräftas alltid av ett e-­postmeddelande och beräknad ungefärlig leveranstid visas på Hemsidan.

1.3 Livsmedelshantering efter leverans

Så snart Du som Kund mottagit Måltiden övergår ansvaret för maten till dig som Kund. SushiOnline ersätter därför inte eventuella skador på Måltiden efter tidpunkten för avhämtningen. Om Du inte finns tillgänglig för att ta emot beställd Måltid vid leverans debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.

Maten tillagas och paketeras av SushiOnlines underleverantörer – restaurangerna – i av Livsmedelsverket godkända kök. Efter tillagning paketeras Måltiden av restaurangen och transporteras sedan av våra bud till dig, alternativt så hämtar du maten själv. Maten levereras alltså till Dig utan att någon av Oss på SushiOnline har hanterat råvarorna som ingår i Måltiden eller den färdiga Måltiden. Måltiden är färsk vid leverans och därmed avsedd att förtäras av Dig i direkt anslutning till att Måltiden levereras till Dig. Eftersom Måltiden ska ätas direkt när leverans skett tar SushiOnline inget ansvar för Måltidens hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till leveransen. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till leverans ansvarar Kunden således själv för att kontrollera Måltidens kvalitet innan förtäring och risken för maten övergår på Kunden när Måltiden levererats av SushiOnline till den av kunden angivna leveransadress.

1.4 Innehåll och komponenter i Måltiden

Via Hemsidan presenterar SushiOnline en så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för samtliga Måltider med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. som ingår i Måltiden. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information om att restaurangen bytt ut eller kompletterat en råvara eller ingrediens som ingår i en Måltid. Om Du har frågor kring någon av Måltiderna och de komponenter som ingår i dem eller om Du har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen är Du välkommen att kontakta restaurangen direkt.

SushiOnline reserverar sig för att en enskild restaurang, i undantagsfall, kan byta ut vissa ingredienser och/eller råvaror som specificerats i varje Måltid mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Detta kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

För övriga frågor relaterad till specialkost, en beställning, leverans, restaurangerna eller i övrigt hänvisar vi dig till att ta kontakt med aktuell restaurang direkt.

2. Vad kostar Tjänsten och hur betalar jag?

2.1 Priser

Aktuella priser per Måltid och för leveransen visas alltid via Hemsidan. Alla priser visas inklusive moms. SushiOnline äger rätt att genomföra förändringar beträffande priser och/eller Tjänstens innehåll. Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Hemsidan. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Hemsidan.

2.2 Kampanjer

Vid de tillfällen då SushiOnline erbjuder dig som Kund särskilt introduktionspris eller ”prova på-­pris”, gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Detsamma gäller även andra kampanjer med SushiOnline som avsändare om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. SushiOnline förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till dig som Kund.

2.3 Betalning

Som Kund hos SushiOnline betalar Du via kontokort i direkt anslutning till när Du genomför en beställning via Hemsidan eller direkt till respektive restaurang på plats. Vid kortbetalning via Hemsidan dras pengarna direkt vid kortköp.

3. Dina åtaganden som Kund hos SushiOnline

Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Så snart Du registrerat dig som Kund och genomfört din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den e-­post adress Du angivit vid registreringen innehållandes dina kontakt-­ och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid registrering ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

Du som Kund har inte rätt att använda SushiOnlines varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

4. Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi handlägger alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd ”PUL”). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. SushiOnline värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

SushiOnline behandlar Kundens personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, företagets SushiOnlines tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Detta kan inkludera överföring av uppgifter till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-­området. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för SushiOnlines räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av SushiOnline kan komma att lämnas ut till en eller flera av SushiOnline Sweden AB:s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som SushiOnline behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår hemsida, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. SushiOnline ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktigt leveransadress, telefonnummer eller e-­postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

5. Reklamationer, synpunkter och ångerrätt

5.1 Reklamation och feedback

Vi vill att Du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på den Måltid som levereras och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta restaurangen omedelbart vid köptillfället samt kontakt oss på info@sushionline.se. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning. SushiOnline förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

5.2 Ångerrätt

Försäljningen av mat via SushiOnline omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

6. Kundtjänst

SushiOnline tillhandahåller support via vår kundtjänst som Du når på e-post info@sushionline.se.

7. Uppsägning

SushiOnlines rätt att avsluta Tjänsten SushiOnline reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.

8. Övrigt

• SushiOnline förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt

• Du är skyldig att ersätta SushiOnline för all direkt och indirekt skada som Du åsamkat SushiOnline i anledning av brott mot Villkoren.

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende SushiOnlines ansvar gentemot dig som Kund:

• Utöver vad som anges i Villkoren lämnar SushiOnline inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom SushiOnline via Hemsidan, SushiOnline lämnar inte heller några garantier beträffande Hemsidans funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

• SushiOnline ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som Du skickar in till SushiOnline eller material eller information som Du tar emot. Vidare ansvarar inte SushiOnline för brottsliga gärningar som begås med användning av SushiOnlines tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

• SushiOnline ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av information från SushiOnline.

• Detta gäller dock inte om SushiOnline orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

• SushiOnline förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans av en eller fler Måltider om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-­liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för SushiOnline, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras.

9. Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan SushiOnline och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.

Göteborg den 1 oktober 2017.

Uppdaterad den 17 april 2018.